OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "XIII Eğitim Kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği" başlıklı 16 ncı maddesinde "...Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. … 

Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır" hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan, 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin "Birliğin görev ve yetkileri" başlıklı 6 ncı maddesinin (d) bendinde, Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek okul aile birliğinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 

Bu itibarla, 1739 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde sayılan görev ve yetkileri yönünden damga vergisi muafiyeti bulunan Okul Aile Birliğince, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta prim bildirgeleri damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar