MİLLİ PİYANGO BAYİLİĞİ İÇİN ESNAF MUAFLIĞI

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnaf düzenlenmiş olup, maddenin altıncı fıkrasında, bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanların maddede sayılan şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış ve son fıkrasında da, “Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiş, söz konusu fıkranın (10/a) bendinde de, baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca) %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satılması halinde esnaf muaflığından yararlanılması mümkün bulunmakta olup, Milli Piyango İdaresince yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/(10-a) maddesi uyarınca tevkifat yapılacağı tabiidir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar