LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ HALİNDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, damga vergisinden istisna edilen kağıtların yer aldığı Kanuna ekli (2) sayılı sayılı tablonun "IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasında, "Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar" ın damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer tarftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin(1) nolu fıkrasında, "Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmelerinin de devir hükmündedir." hükmü bulunmaktadır.

Bura göre, limited şirket olarak faaliyette bulunan şirketin tür değiştirerek anonim şirkete dönüşmesi işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan şartlar dahilinde gerçekleştirilmesi halinde bu işlemin devir olarak değerlendirilmesi ve bu işlem için düzenlenen kağıtların noterde onaylanması sırasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV. Bölümünün 17 inci fıkrası hükmü gereğince damga vergisi alınmaması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar