KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KDV İSTİSNASI

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1997 tarihine kadar KDV'den istisna edilmişken, 1.1.1998 tarihinden itibaren vergiye tabi tutulmaya başlanılmış, ancak KDV Kanununa 4369 sayılı Kanunla  eklenen  ve 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere  yürürlüğe giren Geçici 15 inci maddesi ile  29.07.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri de KDV'den istisna edilmiştir.
            
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci  maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile, Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan mal ve hizmetler için %18 olarak belirlenmiştir.

         
Söz konusu Karara ekli (I) sayılı listenin 12 numaralı bendinde, konut yapı kooperatiflerine yapılacak inşaat taahhüt işlerinin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulacağı belirtilmiştir.
         
08/08/2011 tarihinde yayımlanan 60 Seri No.lu KDV Sirküleri ile yapılan açıklamalara göre; konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;
            - Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,
            - İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
            -Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekir.
İşin konut yapı kooperatifine yapılmasına ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın "yapı sahibi" bölümünde yalnızca konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre belirlenecektir.       
            
Yapı ruhsatının "yapı sahibi" bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatiflerine verilecek inşaat taahhüt işleri, bu bölümde başkaca bir gerçek ya da tüzel kişinin adına yer verilmemiş olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak kaydıyla istisna veya indirimli oran uygulamasından yararlanacaktır. 
           
Buna göre, ruhsatın yapı sahibi bölümünde Kooperatifin adının haricinde başkaca bir isim yer almadığı durumda söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmakta iken, yapı sahibi bölümünde herhangi bir İsim-T.C. kimlik numarası bulunması halinde yararlanılması malesef mümkün bulunmamaktadır.Uygulamada çoğu belediye yapı ruhtası düzenler iken yapı sahibi bölümüne yönetim kurulu başkanı veyahut bir üyenin bilgilerini de yazmasından ötürü kooperatifler mağdur olmaktadır.Söz konusu düzenlemenin tek çözümü ilgili belediyenin yeniden bir ruhsat düzenleyerek kooperatif adının dışındaki bilgilerin silinmesi gerekmektedir.
           
Diğer taraftan, KDV mevzuatında inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmeyen ve piyasan yapacağınız alımlarda ise mal veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar