İŞ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanununa ekli (1) sayılı tablonun, "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
            
Diğer taraftan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Tanımlar" başlıklı  3 üncü maddesinin (m) bendinde, "Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifader.", "Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet" başlıklı 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, "Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır." hükmü yer almaktadır.
            
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Resmi Kurum ile Şirket arasında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alım sözleşmelerinin, 6331 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmesi halinde, Kanunun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.
           

Yorum Gönderme

0 Yorumlar