HEYKEL ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ


GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;
            
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci ve 66 ncı maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır.
            
Aynı Kanunun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap,CD, disket,resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.
           
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
            
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
           
Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almaktadır.
            
Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne yer verilmiş ve aynı maddenin (2-a) bendinde de, 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince) %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.
            
Özelge talep formunuz ekinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı yazıdan, heykel çalışmalarınızın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.
            
Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu heykel çalışmalarınızdan dolayı elde edeceğiniz hasılata münhasır olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.
            
Söz konusu istisna kapsamında bulunan çalışmalarınızın tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde aynı Kanunun 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2-a) bendi gereği tarafınıza yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması, yine aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ve istisna hadleri içinde kalan bu kazançlarınız için yıllık beyanname verilmemesi, diğer kazançlar için beyanname verilmesi durumunda ise istisna kapsamındaki bu kazançlarınızın beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir.
            
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;
            
Katma Değer Vergisi Kanununun 1.maddesinde serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, bu faaliyetin kapsam ve niteliğinin ise Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
            
Konu ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (c) bölümünde, Serbest meslek faaliyetlerini mutat ve sürekli olarak yapanların, prensip olarak KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV'nin, bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
            
Ayrıca ilgili tebliğde, "serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması gerekmektedir." hükmü yer almaktadır.

            
Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest meslek faaliyeti kapsamında yaptığınız heykelleri münhasıran GVK.nun 94.maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, hesaplanacak KDV, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (c) bölümü çerçevesinde bu kişi veya kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.GVK'nun 94.maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlar dışında kalan (sorumlu tayin edilmeyen) kişilere yapılan teslimlerin bulunması halinde ise yapılan bütün teslimlere ait KDV'nin tamamının  mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar