ESKİ ESERİN RESTORASYONUNDA YAPI KULLANIM İZİN HARCINDAN MUAFİYET

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "İmar ile ilgili harçlar" başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, yapı kullanma izni verilmesi işleminin yapı kullanma izni harcına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
            

Diğer taraftan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; 5 inci fıkrasında da, koruma bölge kurulları kararına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.
                      
Bu itibarla, tapuda eski eser şerhi konulan söz konusu taşınmaz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilmesi halinde, 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yapı kullanım izin harcından muaf tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar