ENGELLİ PLATFORMUNUN KDV İSTİSNASI

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin,

-17/4-s maddesinde ise, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV den istisna edildiği, hüküm altına alınmıştır.
            
Konuya ilişkin olarak yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde; münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilmekte; binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı ifade edilmektedir.


            
Bu itibarla, engellilerin günlük yaşamlarında kullanmaları için resmi hizmet binalarına yaptırılan engelli platformlarının (asansör) hak ediş ödemeleri Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-s maddesi gereğince KDV'den istisnadır.  

Yorum Gönder

0 Yorumlar