DERNEKLERİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddeleri uyarınca Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina, arsa ve araziler bu Kanun hükümlerine göre bina ve arazi vergisine tabidir.
                         
Aynı Kanunun 4/(e) ve 14/(c) maddelerinde kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait bina ve arazilerin, kiraya verilmemeleri, bu derneklerin kurumlar vergisine tabi işletmelerine ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla bina ve arazi vergilerinden daimi olarak muaf oldukları, 4/(f) maddesinde ise, kiraya verilmemek ve kazanç gayesi olmamak  şartıyla işletilen, hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, pirevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerlerinin bina vergisinden daimi muaf oldukları hükme bağlanmıştır.
                    

Öte yandan, Bakanlar Kurulu Kararınca "Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Listesi"nin Başkanlığımızca tetkikinde; Derneğinizin, Bakanlar Kurulu Kararınca  vergi muafiyeti tanınan dernekler arasında yer almadığı tespit edilmiştir.            
                      
Buna göre, kamu menfaatine yararlı dernek statüsünde olmayan Derneğe ait bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Kanunun 4/(e) ve 14/(c) maddeleri hükümlerine istinaden bina ve arazi vergisinden muaf tutulması mümkün değildir.
                     
Diğer taraftan, 1319 sayılı Kanunun 4/(f) maddesi hükmüne göre, Derneğinize ait öğrenci yurdu olarak kullanılan binaların, kiraya verilmemesi ve kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilmesi halinde bina vergisinden daimi olarak muaf tutulması gerekmektedir. Ancak, kazanç gayesi güdülmesi ya da kiraya verilmesi halinde anılan muafiyetin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar