BELEDİYELER BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği hükmü bulunmaktadır.
            
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.
            
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; "Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları Hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade eder" hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu Kanun kapsamında kurulduğu anlaşılan Birliğiniz, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmektedir.
            
Diğer taraftan, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun (10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle değişik) 26 ncı maddesinde, “Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.” hükmü yer almaktadır.
            
Yukarıdaki hükümlere göre, Belediyeler Birliği 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesi gereği resmi daire sayıldığı, Ajansının ise 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisinden muaf olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, resmi daire sayılan Belediyeler Birliği ile 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzenlenen kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisinden muaf olan Kalkınma Ajansları arasında proje desteği için imzalanacak söz konusu sözleşmenin damga vergisinden istisnadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar