ARPA KIRMASININ TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)' na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
            
29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek; bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.
            
Yapılan değişiklik sonrasında, bu listenin 19 uncu sırasında, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmü yer almıştır.
            

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen yem teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.
            
2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında arpa, 5 inci sırasında sertifikalı arpa tohumlukları; sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin A/8 ve 9 ıncı sıralarında ise sırasıyla Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)' nin 10 ve 11 no.lu fasıllarda yer alan mallar sayılmıştır.
            
Diğer taraftan, TGTC' nin 10 uncu faslında, "Hububat" tanımlanmış, buradaki 10.03 tarife pozisyonunda ise arpa tanımlanmış olup, değirmen işleminden geçirilmek suretiyle kabuğu çıkarılmış olan arpa taneleri (ki bu işlem sırasında kabuklarının altında bulunan perikarbın bir kısmı da tanelerden ayrılmaktadır) ise, bu pozisyon haricindedir denilerek "arpa kırmasının"  11.04 tarife pozisyonunda olduğu belirtilmiştir.  
         
Buna göre, arpa kırmasının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/9 uncu sırasında sayılan 11 inci fasıl kapsamında değerlendirilerek, toptan ve perakende teslimlerinin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar